REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W JASZKOTLU


§1

Preambuła

 1. Niniejszym Regulamin reguluje kwestie zarządzania, organizacji i pochówku na Cmentarzu Parafialnym w Jaszkotlu pozostającego w zarządzie Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym w szczególności Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1347), Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 Nr 51, poz. 318), Kodeksem Prawa Kanonicznego z dnia 4 grudnia 1983 r., oraz Instrukcją w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej z dnia 18 października 2016 r.

§2

Słownik

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Cmentarzu – rozumie się przez to Cmentarz Parafialnym w Jaszkotlu;
 2. kwaterze – rozumie się przez to miejsce zarezerwowane na pochówek;
 3. Parafii – rozumie się przez to Rzymskokatolicką Parafię pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu;
 4. Zarządcy Cmentarza – rozumie się przez to Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu.

§ 3

Przepisy ogólne

1. Cmentarz rzymsko-katolicki w Jaszkotlu jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz   sprawowanie   nadzoru   nad jego urządzeniem,

c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i  spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych

d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

e) utrzymywanie porządku,

f) konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych.

g) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.

4.    Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

5.  Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6.  Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki  prawne i administracyjne.

7.  Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

8. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

9. Usługi pogrzebowe wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii lub zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego.

§4

Zarząd Cmentarzem

 1. Zarządca Cmentarza dba o to by Cmentarz był utrzymany i zarządzany zgodnie z prawem kanonicznym oraz prawem polskim.
 2. Zarządca Cmentarza prowadzi księgi cmentarne dokumentujące dane osób pochowanych na Cmentarzu, plan Cmentarza oraz dane opiekunów grobów.
 3. Cmentarz służy jako miejsce pochówku parafian oraz księży proboszczów i księży współpracowników Parafii. Pochowanie na Cmentarzu osoby, która mieszkała poza Parafią lub nie należy do wyznania rzymskokatolickiego wymaga zgody Zarządcy Cmentarzem.
 4. Zezwolenia i uzgodnienia wymagane zgodnie z regulacjami polskiego prawa i związane z pochówkiem oraz budową nagrobków i grobów murowanych wydaje Zarządca po uiszczeniu opłaty z tego tytułu.
 5. Miejsce na grób ziemny lub grób murowany (grobowiec) wyznacza Zarządca Cmentarza po uzgodnieniu z rodziną zmarłego.
 6. Zarządca Cmentarza pobiera opłaty cmentarne za rezerwację kwatery i za pochowanie zmarłego (pokładne) na okres 20 lat oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem Cmentarza.
 7. Przez opłatę rezerwacyjną kwatery na przyszły pochówek nie nabywa się praw własności do opłaconej kwatery, a jedynie staje się jego dysponentem przez okres 20 lat. Jeżeli po 20 latach osoba dokonująca rezerwacji nie dokona jej dalszego przedłużenia przez uiszczenie opłaty za kolejny okres, będzie to potraktowane jako rezygnacja z dalszego dysponowania kwaterą. W przypadku rezygnacji z rezerwacji kwatery uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Zarządca Cmentarza pobiera od rodziny osoby zmarłej opłatę za utworzenie nowego grobu oraz za pochowanie do już utworzonego grobu kolejnej trumny ze zwłokami lub urny z prochami (pokładne). Po upływie 20 lat istnienia grobu, istnieje możliwość ponownego użycia go do chowania chyba, że rodzina zmarłego pochowanego w tym grobie lub jakakolwiek osoba mu bliska zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok za okres kolejnych 20 lat (prolongata). Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione. W przypadku braku opłacenia kolejnego okresu grób staje się własnością Parafii. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku wezwania rodziny zmarłego pochowanego w grobie do uregulowania opłaty za kolejny okres.
 9. Groby i kwatery nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 10. Zarządca Cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§5

Organizacja Cmentarza

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie tzw. czasu letniego w godzinach 7.00 – 21.00, a w pozostałych miesiącach roku od godz. 8.00 do 20.00. W innych godzinach wolno przebywać na cmentarzu tylko w Oktawie Wszystkich Świętych.
 2. Osoby odwiedzające Cmentarz winny zachować stosowny do powagi miejsca ubiór oraz zachowywać się w sposób nie uwłaczający jego godności.
 3. Na terenie Cmentarza dostępne są punkty czerpania wody w celu podlewania roślin oraz do celów gospodarczych. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia.
 4. Na terenie Cmentarza wyznaczone zostały miejsca składowania odpadów, w których znajdują się pojemniki służące do segregowania odpadów komunalnych.
 5. Na terenie cmentarza zabrania się:
  1. dewastowania nagrobków i grobów oraz niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury;
  2. nieobyczajnego zachowania naruszającego powagę miejsca (w tym m.in. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jazdy na rowerach czy wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników);
  3. zabudowywania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii;
  4. wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci;
  5. wywieszania ogłoszeń, prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.
 1. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informacje z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą zgonu.
 2. Wykonywanie robót kamieniarsko-budowlanych, w tym stawianie lub naprawa nagrobków wymaga powiadomienia Zarządcy Cmentarza w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i wniesienia opłat z tego tytułu.
 3. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni kwatery ustalonej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Prace kamieniarsko-budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie, po wcześniejszym umówieniu się z Zarządcą Cmentarza, tel. 71 390 69 14.
 5. Wykonywanie prac kamieniarsko-budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 6. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu lub pracach kamieniarsko-budowlanych należy chować w tym samym miejscu w którym zostały znalezione.
 7. Wszelkie prace przygotowawcze przed i w trakcie prac kamieniarsko-budowlanych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, a niezbędne do pracy materiały sypkie należy składować na wyłożonych foliach budowlanych. Teren wokół grobu po zakończonych pracach kamieniarsko-budowlanych winien zostać uporządkowany.
 8. Wszelkie elementy wykorzystywane lub stanowiące pozostałości po pracach kamieniarsko-budowlanych, w tym pozostałości rozebranego grobu, należy usunąć z terenu Cmentarza we własnym zakresie. Zakazane jest wyrzucanie pozostałości po pracach kamieniarsko-budowlanych do znajdujących się na terenie Cmentarza pojemników na śmieci komunalne.
 9. Szkody powstałe na skutek prac kamieniarsko-budowlanych pokrywa wykonawca lub osoba zlecająca wykonanie tychże prac.
 10. O fakcie zdewastowania grobu rodzina zmarłego lub opiekun grobu winna powiadomić Zarządcę Cmentarza i Policję.
 11. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu.
 12. Wszelkie sprawy dotyczące grobów i Cmentarza należy zgłaszać Zarządcy Cmentarza.
 13. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza

§ 6

Rodzaje miejsc pochówku

1. Na Cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:

a)   grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.

b)   grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.

2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.

§ 7

Prawo pochowania i dysponent grobu

 1. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  • pozostały małżonek/małżonka,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do l stopnia.
 2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby,  co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
 3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza Parafii lub w/w oświadczenie dysponenta.
 4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
 5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

§ 8

Pochówek w istniejących grobach

 1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.
 2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
 3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.
 4. Zasady określone w pkt.1-3 nie dotyczą grobów murowanych

§ 9

Opłaty

l. Na cmentarzu obowiązują opłaty. Zarządca Cmentarza Parafii pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie Cmentarza itp.

2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:

a) pokładnego,

b) prolongaty (ponowienia)

c) rezerwacji miejsca,

d) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika,

e) opłaty administracyjne za czynności Zarządcy cmentarza Parafii polegające w szczególności na:

– lokalizacji grobu,

– ustaleniu prawa do grobu,

– rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w Księdze zmarłych i Księdze cmentarnej,

– udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usługi pogrzebowej lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia.

3. Pełny „Wykaz opłat” ustala załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku stawiania pomnika o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) na grobie jednoosobowym, oprócz opłaty, należy uiścić koszt rezerwacji zgodnie z zasadami opisanymi w § 12, o ile wcześniej to miejsce nie zostało zarezerwowane.

5. W przypadku grobów wielopoziomowych (głębinowych) opłaty związane z rezerwacją i prolongatą pobierane są jak za groby zwykłe (pojedyncze). Pokładne zaś jest pobierane przy każdym pochówku.

6. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.

7. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem. Pobrane opłaty będą wpłacane na konto bankowe Parafii, a wykaz pobranych opłat przedstawiany Radzie Parafialnej.

§ 10 

Pokładne

 1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy Cmentarza Parafii.
 2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca na zasadach podanych w § 12.

§ 11

Prolongata (ponowienie)

 1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.
 2. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.

§ 12

Rezerwacja miejsca na cmentarzu

 1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku pokładnego.
 2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

§ 13

Likwidacja grobu

 1. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
 2. W przypadku braku uiszczenia opłaty w terminach określonych w Regulaminie grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
 4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.
 5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 14

Stawianie nowych i wymiana starych pomników

 1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.
 2. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

§15

Ekshumacja

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
  3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
 2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządzającego Cmentarzem bez prawa rodziny zmarłego do zwrotu opłaty za pochowanie (pokładne).
 3. O zamierzonej ekshumacji na Cmentarzu należy pisemnie zawiadomić Zarządcę Cmentarza.

§ 16

Przeniesienie grobu

 1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.
 2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.

§17

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych.
 3. Regulamin publikuje się stronie internetowej Parafii http://parafiajaszkotle.pl/, umieszcza się na tablicy informacyjnej przy wejściu na Cmentarz, a także pozostawia do wglądu w Kancelarii parafialnej Parafii.